fbpx

Valmentajat

Tiina Kiiski

puh. 0445161270 | email: tiina.kiiski-eiroskaa@luotain.net

KM, kouluttaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija, erityisopettaja.

Osaamiseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät mm. seuraaviin teemoihin:

  • yhdessä oppiminen ja ammatillinen kehittyminen
  • inhimilliset tarpeet ja niiden hyödyntäminen työyhteisöä palvelevalla tavalla
  • haastavan työkäyttäytymisen kohtaaminen ja siihen puuttuminen (esihenkilöt)
  • psykologisen turvallisuuden ja mielen muutosjoustavuuden (resilienssi) kehittäminen tiimissä tai yhteisössä
  • ammatillinen käyttäytyminen, sen tukeminen ja siihen ohjaaminen
  • vallan ja päätöksenteon haasteet sekä rakentavan vuorovaikutuksen mahdollisuudet kuntaorganisaatioissa (kuntien ylimmät viranhaltijat ja/sekä luottamushenkilöt)
  • konfliktikompetenssin kehittäminen yksilö- ja yhteisötasolla
  • ratkaisukeskeisyys ja keskusteluälykkyys tämän päivän työelämätaitoina

Olen työskennellyt yli 20 vuotta opetusalan eri tehtävissä erityisopettajana sekä tutkimushankkeissa kehittäjänä. Kouluttajakokemusta on kertynyt yliopistomaailmassa lähes 15 vuotta. Minulla on vankka käytännön kokemus haastavista vuorovaikutustilanteista ja niiden ratkaisemisesta yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa. Työnohjaajakokemusta olen kartuttanut runsaasti erityisesti sote- ja opetusalalta sekä julkishallinnosta, mutta myös yksityinen sektori kiinnostaa. Olen työskennellyt eri alojen esihenkilöiden kanssa haastavissa kriisitilanteissa konsultatiivisin, työnohjauksellisin ja työsovittelun keinoin.

Pyrin kaikessa toiminnassani rakentamaan kohtaamisen ja arvostavan yhteistyön siltoja yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen välille. Olen erityisen kiinnostunut kehittämään yksilöiden ja organisaatioiden viestintää psykologisesti turvallisemmaksi siten, että ihmiset voivat kokea työpanoksensa merkitykselliseksi ja voisivat työssään mahdollisimman hyvin. Hyvinvoivat työntekijät ovat menestyvän organisaation tärkein resurssi alati muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Hyvinvoinnin, työn tuloksellisuuden sekä laadun tukemisessa toimintatapoihini kuuluu usein myös ammatillisen käyttäytymisen pohdintaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Näistä pohdinnoista syntyy arvostavia kohtaamisia ihmisten välille ja ymmärryksen lisääntyessä yhteys työtovereihin, esihenkilöihin tai alaisiin muuttuu varsin usein tiiviimmäksi sekä arjen työtehtäviä selkiyttävämmäksi – ja samalla inhimillisemmäksi.

Tavoitteeni on vahvistaa asiakkaiden kykyä viestiä ratkaisukeskeisesti ja tukea yksilöiden ja organisaatioiden valmiuksia kohdata erilaisia konfliktitilanteita rakentavalla tavalla.  Konfliktikin avaa aina mahdollisuuksia johonkin uuteen, kunhan se osataan käsitellä ja purkaa turvallisella sekä puolueettomalla tavalla. Tämän jälkeen siitä voi tulla resurssi, joka auttaa yksilöitä ja yhteisöä suuntaamaan energiaa ja voimavaroja uudella tavalla, kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

Toimin puolueettomana työyhteisösovittelijana kriisitilanteissa, joissa yhteisössä tai organisaatiossa tarvitaan luotettavaa ja turvaa tuovaa organisaation ulkopuolista ammattilaista, jotta jokainen työntekijä tulee kuulluksi ja kykenee sovittelun jälkeen taas keskittymään työssään siihen tärkeimpään – omaan perustehtävään. Näen työelämän haasteet ja mutkat ongelmien sijaan mahdollisuuksina, jotka antavat kaikille mahdollisuuden oppia jotain uutta itsestä, toisista ja inhimillisemmästä työelämästä.  Oma ohjenuorani on ollut jo vuosia: ”joko onnistun tai opin”. Onnistumisen kääntöpuolen ei tarvitse työelämässäkään olla moka tai epäonnistuminen, vaan pikemminkin jonkin uuden oivaltaminen ja oppiminen.