fbpx

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tutkitusti toimiva keino kirkastamaan työn tavoitteita, tukemaan jaksamista, työn organisointia, yhteistyötä ja käytännön ongelmien ratkaisemista työssä. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myös loistava ammatillisen kasvun tuki. Tutkimuksilla on myös osoitettu että työnohjauksella on positiivisia vaikutuksia yksilön työhön sitoutumisessa, motivaatiossa sekä työn laadussa.

Luotain on yksi Suomen suurimmista työnohjaus- ja coaching palvelujen tuottajista ja toimii koko maassa. Kaikki yli 30 työnohjaajaamme/coachimme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja.

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa löydetään ratkaisuja:

  • omaan työhön ja työkäytäntöihin
  • omaan työrooliin liittyviin tavoitteisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin
  • sekä keskitytään työyhteisön toimivuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja esim. pelisääntöihin.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän haasteita ja pulmatilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena korostaen myönteisyyttä ja voimavaroja.

Työyhteisöjen ratkaisukeskeinen työnohjaus

Erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen yhteisestä perustehtävästä, työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat.
Lue lisää työyhteisöjen työnohjauksesta

Esimiesten ratkaisukeskeinen työnohjaus

Esimiesten työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Esimiestaidot, omaan asemaan kuuluvat vastuut ja valtuudet, organisaatiokulttuuri, suhteet työntekijöihin ja omiin esimiehiin ovat mm. niitä asioita, joita ohjauksessa pohditaan. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.
Lue lisää esimiesten työnohjauksesta

Tyonohjaus

Yksilön ratkaisukeskeinen työnohjaus

Asiantuntijan / työntekijän yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista urakehitystä haluamaansa suuntaan.
Lue lisää yksilön työnohjauksesta

Ryhmän ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat/työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.
Lue lisää ryhmien työnohjauksesta

Ratkaisukeskeinen työnohjaus käytännössä ja työnohjaussopimus

Toimimme koko maassa ja n. 30 työnohjaajaamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja ratkaisukeskeisiä työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

Yksilötyönohjaus istunnot kestävät tavallisesti 60-90 min/kerta ja ryhmätyönohjaus kestää tyypillisesti 1,5 tuntia/kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen työnohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla pitkä työnohjaajakoulutus ja laajasti työnohjauskokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Noudatamme työnohjauksessamme työnohjaajien etiikkaa:
https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet/