Työnohjaus on tutkitusti toimiva keino kirkastaa työn tavoitteita, tukea jaksamista, työn organisointia, yhteistyötä ja käytännön ongelmien ratkaisemista työssä.  Työnohjaus on loistava ammatillisen kasvun tuki. Työnohjauksen on tutkimuksissa todettu lisäävän yksilön työhön sitoutumista, motivaatiota ja työn laatua.

Meillä Luotaimessa työnohjaukset ovat siirtyneet paljolti verkkoon nyt pandemian ajaksi, jossa ne sujuvat todella kätevästi. Tarvitset vain puhelimen, tietokoneen tai tabletin sekä internet-yhteyden.

Luotain on yksi Suomen suurimmista työnohjaus- ja coachingpalvelujen tuottajista ja toimii koko maassa. 18 työnohjaajaamme/coachiamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja.

Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja:

  • omaan työhön ja työkäytäntöihin
  • omaan työrooliin liittyviin tavoitteisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin
  • sekä keskitytään työyhteisön toimivuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja esim. pelisääntöihin.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän haasteita ja pulmatilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena korostaen myönteisyyttä ja voimavaroja.

Työyhteisöjen työnohjaus

Työyhteisöjen työnohjaus on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen yhteisestä perustehtävästä, työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat.

Esimiesten työnohjaus

Esimiesten työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Esimiestaidot, omaan asemaan kuuluvat vastuut ja valtuudet, organisaatiokulttuuri, suhteet työntekijöihin ja omiin esimiehiin ovat mm. niitä asioita, joita ohjauksessa pohditaan. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Yksilötyönohjaus

Asiantuntijan / työntekijän yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista urakehitystä haluamaansa suuntaan.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat/työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

Työnohjaus käytännössä ja työnohjaussopimus

Yksilötyönohjausistunnot kestävät tavallisesti 60-90 min/kerta ja ryhmätyönohjaukset tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 4 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan.

Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa. Tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus on kestoltaan lyhytaikaisempi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865