fbpx

Esihenkilövalmennus yhteisöohjautuvuuden lisäämiseksi

Yhteisöohjautuvuus

Yhteisöohjautuvuudella tarkoitetaan tiimien kykyä johtaa, kehittää ja organisoida toimintaansa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Perinteinen johtaminen muuttuu valmentavaksi ja antaa suuntaa muutokselle, jossa vuorovaikutus korostuu, oppiminen toteutuu ja jokaisen osallisuus on yhtä tärkeä. Tavoitteena ovat nopeat ja asiakasta lähellä olevat ratkaisut, parempi palvelujen laatu ja palveluprosessien kehittäminen. Jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja työn mielekkyyden kokemus kasvaa. Itseohjautuvuus ei yhteisöohjautuvassa työyhteisössä tarkoita, että jokainen toimii haluamallaan tavalla, tai jää yksin. Positiivisia työyhteisökäytäntöjä, jotka ovat yhteydessä sekä tuottavuuteen, että työhyvinvointiin ovat välittäminen ja kiinnostus, myötätunto, tukeminen, innostavuus, merkityksellisyys, kunnioitus ja arvostus.

Luotain on valmentanut eri toimialoilla esihenkilöitä ja toteuttanut hankkeita, joilla tuetaan yhteisöjen laajempaa ja itse- ja yhteisöohjautuvuutta. Vaikka tavoitteena ei olisi täydellisen itseohjautuva työyhteisö, usein tavoitellaan itseohjautuvuudelle ominaisten piirteiden lisäämistä yhteiseen toimintaan. Itse- ja yhteisöohjautuvuus on perusteltua esimerkiksi asiakaskokemuksen ja sujuvan asiakaspalvelun, henkilöstön sitoutumisen, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Esihenkilön ei enää tarvitse olla ratkomassa ongelmia, jotka joku muukin asiantuntevassa työyhteisössä voisi ratkaista, jos siihen olisi osaamisen lisäksi valtuuksia ja työyhteisössä sovittuja yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä.

Työyhteisö voi kehittyä yhteisöohjautuvaan suuntaan esihenkilöiden valmiuksien, aloitteellisuuden ja taidon, sekä vallitsevan työkulttuurin ja toiminnallisten rakenteiden tuella.

Valmennuksen jälkeen esihenkilö

 • ymmärtää yhteisöohjautuvuuden periaatteet ja mitä sillä tavoitellaan työyhteisössä
 • tunnistaa häneltä vaadittavia muutoksia esihenkilöroolin
 • osaa tukea työkulttuurin muutosta käytännössä
 • saa konkreettisia työkaluja muuttaa toimintaprosesseja omassa työyhteisössään

Palvelun kuvaus

Valmennuskokonaisuus sisältää:

 • Suunnittelu- ja arviointipalaverin valmennuspäivistä yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Ennakkotehtävän ennen ensimmäistä valmennuspäivää. Ennakkotehtävän tavoitteena on johdattaa valmennuskokonaisuuden teemoihin sekä kartoittaa odotuksia valmennuksen suhteen.  Ennakkotehtävän ohjeistus ja palautus voidaan hoitaa Luotaimen verkko-oppimisympäristössä.
 • Vuorovaikutteiset valmennuspäivät, jotka sisältävät lyhyitä luentomaisia osuuksia, workshop työskentelyä, vertaisreflektointia ja yhteistä pohdintaa. Valmennuspäivän tehtävät ja harjoitukset liittyvät käytännönläheisesti valmennuskokonaisuuden teemoihin, sisältöön ja työkulttuurin muutokseen yhteisöohjautuvaksi.
 • Valmennusten välissä esihenkilöt toteuttavat ja soveltavat valmennuksessa oppimaansa käytännön työelämässä. Kokemuksia yhteisöohjautuvuudesta voidaan jakaa, arvioida ja tukea valmennustapaamisissa. Toimenpiteitä tukee esihenkilöiden saama materiaali, kuten koulutusaineisto ja tehtäväpohjat, jonka avulla he voivat esitellä asiaa ryhmälleen ja toimia samalla yhteisohjautuvasti yhteisöissään.
 • Välitehtävät valmennuspäivän jälkeen. Välitehtävien tavoitteena on tukea valmennuskokonaisuuden sisältöä,  yhteisöohjautuvuuden käyttöönottoa ja muutoksen läpivientiä käytännön työssä työyhteisössä. Välitehtävien ohjeistus ja palautus voidaan hoitaa Luotaimen verkko-oppimisympäristössä.
 • Jokaisen Luotaimen valmennuspäivän päätteeksi valmennuspäivästä tehdään palautearviointi, jossa kysytään mm. mitä osallistuja on oppinut ja miten hän on sitoutunut käyttämään oppimiaan asioita käytännössä.
 • Asiakkaan niin halutessa voidaan valmennuskokonaisuuden lopuksi tehdä valmennuksen vaikuttavuuden arviointi, jossa otetaan huomioon, kuinka osallistujan tiedot ja taidot ovat muuttuneet koulutuksen aikana, kuinka motivaatio ja aktiivisuuden tila on muuttunut, kuinka yksilölliset tavoitteet ovat täyttyneet ja, kuinka johtamistavan muutos on vaikuttanut työyhteisössä/työryhmässä. Kysymyksissä keskitytään yhteisöohjautuvuuden ja itseohjautuvuuden teemoihin.

Kohderyhmä

Työyhteisön ja organisaation esihenkilöt

Valmennuspäivien sisältö

Valmennuspäivien tavoitteena on antaa mahdollisimman monipuolisesti ja käytännönläheisesti valmiuksia yhteisöohjautuvuuteen ja esihenkilötyöhön yhteisöohjautuvassa työyhteisössä. Sisältö räätälöidään vastaamaan valmennuskokonaisuudelle asetettuja odotuksia. Alla on ehdotuksia päivien sisällöistä.

1. Päivä: Itseohjautuvuus suhteessa yhteisöohjautuvuuteen

Yhteisöohjautuvuudella voimme vaikuttaa työelämän laatuun ja myös henkilötuottavuuteen. Yhteisöohjautuvassa organisaatiossa tieto on avointa ja kaikkien saatavilla. Tavoitteena on proaktiivinen muutosten johtaminen. Yhteisöohjautuvuus kuvaa työyhteisön tilannetta, jossa pyritään lisäämään yhteisön toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia.

 • itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus, mistä puhumme, kun puhumme itseohjautuvuudesta
 • tiimin kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia
 • arvot, luottamus, läpinäkyvyys ja joustavuus organisoitumisen ennakkoehtoina
 • organisoitumisen perusrakenteet, esim. tiimit, solut, piirit, projektityöryhmät
 • yhteisöohjautuvuuden sudenkuopat

2. Päivä: Esihenkilöroolin muutos työnjohtajasta valmentajaksi, palveleva johtaminen

Päivän tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden osaamista valmentavasta ja voimaannuttavasta johtamisesta yhteisöohjautuvassa työyhteisössä. Vuorovaikutustaidoiltaan taitava esimies saa aikaan tulosta ja esimerkillään vaikuttaa koko työyhteisön käyttäytymiseen positiivisesti.

 • esihenkilönä toimiminen ja itsetuntemus
 • valmentavan johtamisen keskeiset periaatteet ja taidot
 • esihenkilön itsensä johtaminen, ajanhallinnan keinot
 • rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • voimaannuttaminen, vastuullisuus, taustatuki ja kokonaisuuden johtaminen yhteisöohjautuvan työyhteisön esihenkilön ominaisuuksina

3. Päivä: Päätöksentekotavat yhteisöohjautuvassa työyhteisössä

  Päivän tavoitteena on kirkastaa, millä tavalla tuetaan päätöksentekoa, tavoitteita ja tehtävien suorittamista yhteisöohjautuvassa työyhteisössä, sekä lisätä valmiuksia toimia esihenkilönä erilaisten asiantuntijatiimien päätöksentekoa tukien, myös etänä tai hybridityössä.

  • työryhmien ja tiimien rakentaminen, yhteistyökäytänteet, tiimisopimus ja pelisäännöt
  • yhdessä sovittu päätöksentekoprosessi, neuvontaprosessi ja moniäänisyys
  • päätöksenteon läpinäkyvyys ja tasapuolisuus vs. äänekkäiden ja nopeiden valta
  • tehokkaat palaverikäytänteet, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen

  4.Päivä: Työhyvinvoinnin ja moninaisuuden johtaminen yhteisöohjautuvassa työyhteisössä

  Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa henkilökunnalle ja asiakkailleen lisäarvoa. Hyvinvoiva työntekijä pystyy itse- ja yhteisöohjautuvuuteen. Päivän tavoitteena on kirkastaa, mistä työhyvinvointi yhteisöohjautuvassa organisaatiossa rakentuu ja millainen merkitys työyhteisön johtamisella on organisaation hyvinvoinnille.

  • työilmapiiri, työn ilo ja imu, työn tuunaaminen
  • erilaisuus ja moninaisuus, samanarvoisuuden kokemus
  • palautteen vastaanottaminen ja antaminen hyvinvointia tukevalla otteella
  • työkykyjohtaminen ja työkykyriskien hallinta esihenkilötyössä, varhaisen tuen malli
  • esihenkilön oma työhyvinvointi ja vahvuudet, oman työn tehokkuus

  5.Päivä: Yhteisöohjautuvuuden vaatimukset ja konfliktinratkaisu yhteisöohjautuvassa työyhteisössä

  Yhteisöllisyyden rakentamisessa on hyvä muistaa työntekijöiden yksilöllisyys ja moninaisuus. Erot esimerkiksi sosiaalisissa tarpeissa, tai elämäntilanteessa vaikuttavat siihen, millä tavalla kukin haluaa kiinnittyä yhteisöön.

  Esihenkilötyön roolina on esim. muodostaa yleiskuva tunnelmasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista, suunnata toimintaa ja tarvittaessa korjata poikkeamia.

  • ryhmädynamiikan perusilmiöt ja jännitteiden hallinta yhteisöohjautuvissa työyhteisöissä
  • psykologinen turvallisuus ja konfliktinratkaisutaidot
  • palaute yhtenä tiimin tehtävistä, retrospektiivit
  • puheeksi ottaminen, konfliktin hallintamalli
  • työyhteisösovittelu

  6. Päivä: Osaamisen johtaminen

  Mahdollisuus kehittää osaamistaan omien tavoitteiden ja kiinnostusten suuntaisesti on voimavaratekijä yhteisöohjautuvassa organisaatiossa. Yhteisöohjautuvan työyhteisön esihenkilöllä osaamisen kehittämisen lähtökohtana on henkilöstön voimaannuttaminen, jossa tunnistetaan jokaisen vahvuudet. Yksilön aktiivisuudella on suuri rooli, joka vaatii uudentyyppisiä valmiuksia. Työyhteisön yhteisöohjautuvuus saattaa myös vaatia uudentyyppisiä tuki- ja valmentajarooleja, sekä yhteisöllisiä, vapaaehtoisuuteen perustuvia rakenteita. Millaista osaamista vaaditaan proaktiivista työskentelyotetta vaativassa työyhteisössä?

   

  • organisaatiossa olevan osaamisen tunnistaminen, osaamiskartoitukset
  • vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja ongelman ratkaisutaidot työyhteisössä
  • muutosjohtaminen, esihenkilön oma muutosten sietokyky
  • kokeilukulttuuri ja ketterä kehittäminen

  Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.