fbpx

Muutostilanteet ja muutosjohtaminen ovat monilla työpaikoilla arkipäivää. Elämme enemmän tai vähemmän jo jatkuvassa muutoksessa. Kun edessä on isompi muutos, miettii organisaation johto usein, miten saada ihmiset mukaan osallistumaan ja rakentamaan yhdessä muuttuvaa uutta arkea toimivaksi ja tehokkaaksi yhteistyöksi, tässä auttaa muutosvalmennus.

Muutosta kannattaa tarkastella organisaation, työyhteisön, yksilön, itse työn sekä muutoksen johtamisen näkökulmista.

Työntekijät kohtaavat muutoksen erilaisista elämäntilanteistaan käsin ja heillä on usein jo entuudestaan erilaisia näkemyksiä aiemmin kokemistaan muutoksista. Muutosten toistuminen tai jatkuvuus ei välttämättä auta tottumaan, tai turruta muutokseen. Yksilöillä on myös erilaista osaamista ja sitäkin kautta erilainen kyvykkyys vastaanottaa muutos.

Muutos saattaa aiheuttaa joillekin epävarmuutta, tai jopa pelkoa ja työtehon laskemista. Muutokset työpaikalla vaikuttavat väistämättä joskus myös motivaatioon, ellei muutostilanteita ole suunniteltu ja johdettu viisaasti. Työhön sitoutuminen ja työhyvinvointi askarruttavat niin johtoa kuin työntekijöitäkin. Muutos voi kuormittaa ja aiheuttaa työpahoinvointi -ilmentymiä, kuten liiallista stressiä tai uupumista. Työyhteisötaidoilla ja yksilötason motivaatiolla on keskeinen vaikutus työntekijäkokemukseen, asiakaskokemukseen sekä liiketoiminnalliseen tuloksellisuuteen.

Muutosvalmennus hyödyt

Parhaimmillaan hyvin suunniteltuna, oikealla valmistautumisella ja osallistamisella muutos on kuitenkin mahdollisuus, jossa työnhyvinvoinnin ei tarvitse kärsiä. Muutosta voidaan rakentaa yhdessä siten, että työnantajamielikuva ja asiakastyytyväisyys kehittyvät yhtä aikaa organisaation tuottavuuden ja kannattavuuden kanssa. Muutos voidaan toteuttaa yhdessä myös niin, että työtyytyväisyys, arvostus ja työn imu työyhteisössä lisääntyvät.

Muutosvalmennus auttaa koko työyhteisöä toteuttamaan muutoksen yhdessä

Muutostilanteissa erityisen tärkeää on varmistaa tiedonkulku ja lisätä vaikuttamismahdollisuuksia. Sitoutumista yhteisiin päätöksiin lisää mahdollisuus keskustella, osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Keskustelu nykyisen tilanteen haitoista ja muutoksen eduista auttaa henkilöstöä ymmärtämään, miksi muutoksia palveluun tai toimintaan on tehtävä. Työyhteisökeskustelujen toteuttaminen ratkaisukeskeisessä, tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin suuntaavassa hengessä lisää muutosoptimismia ja motivaatiota.

Luotain on tuottanut runsaasti muutostilanteisiin liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja muutosvalmennusprosesseja erikokoisille työyhteisöille. Koulutukseen on mahdollista liittää henkilökohtaiset motivaatiotekijäprofiilit tai henkilökohtainen käyttäytymistyyliprofiili Everything DISC. Profiileilla tehostetaan itsensä johtamista tunnistamalla motivaatiotekijöitä ja lisäämällä itsetuntemusta muutostilanteissa.

Luotaimen muutosvalmennus on suunniteltu kolmiosaiseksi:

1. Muutosjohtaminen – valmennus johdolle:

Valmennus on käytännönläheinen ja sen vetää kokenut johdon valmentaja / johdon työnohjaaja, jolla on käytännön kokemusta erilaisista muutosprosesseista. Tarkka sisältö räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti.

Luentomaiset osuudet orientaationa ennen fasilitointia

Tutkittua, käytännönläheistä tietoa sisäisestä motivaatiosta ja muutoksesta organisaatioissa painottuen ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen muutostilanteissa. Millaisissa olosuhteissa motivaatio kukoistaa, entä milloin se kuolee? Miten työelämän muutostilanteet vaikuttavat motivaatioon? Miten henkilöstön motivaatiota voi tukea muutostilanteissa? Miten omaan motivaatioon voi vaikuttaa? Muutosviestinnän ABC

Omaan muutosprosessiin valmentautuminen

  • Muutosjohtaminen ja fasilitointi, aikataulutus ja toimenpidesuunnitelma

2.  Henkilöstökysely ja purku

Muutoksen läpivientiin liittyvä henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn toteuttaminen on myös arvostuksen osoitus työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä kohtaan.  Kysely antaa johdolle tärkeää tietoa siitä, mihin heidän pitäisi kiinnittää muutoksen läpiviennissä erityistä huomiota ja minkälaista tietoa tarvitaan. Kyselyllä saadaan myös kuva siitä, kuinka muutosjohtamisessa ja muutosviestinnässä on onnistuttu.

3. Muutosvalmennus henkilöstölle

Valmennustilaisuudet, jossa käsitellään muutosprosessista ja henkilöstökyselystä nousevia konkreettisia kehitettäviä asioita yhdessä. Johdon muutosvalmennuksesta johdetut jatkokehitettävät teemat.  Myös muutoksen konkreettinen läpikäyminen ihmisten arjen ja kunkin työtehtävien kannalta on tärkeää. Mitä muutos tarkoittaa meidän tiimissämme? Mitä se tarkoittaa minulle? Millaista osaamista tarvitsemme ja mistä pitää luopua?

Muutosvalmennus on aina prosessivalmennus jonka laajuus ja sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Luotaimelta voi tilata myös yksittäisiä muutosvalmennus päiviä/luentoja.

Muutosvalmennus soveltuu lyhyempänä toteutuksena hyvin myös Tyhy-päivän luennoksi.

Lue lisää

Tiedolla johtaminen – Luotaimen osaamiskartoitus

Kun strategia muuttuu, myös osaamisvaateet muuttuvat. Organisaatiossa voi myös jo olla tarvittavaa osaamista, joka ei ole ollut tiedossa, tai jota ei ole hyödynnetty. Luotaimen osaamiskartoitus selvittää, miten työntekijöiden nykyosaaminen vastaa organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita. Luotain hyödyntää osaamiskartoituksesta saatujen tietojen analysoinnissa järjestelmää, joka tuottaa tietojen väliset kuiluanalyysit. Kartoituksen tulokset voidaan raportoida mm. henkilökohtaisten osaamiskorttien sekä taulukkoyhteenvetojen ja osaamismatriisien muodossa.

Kartoituksen pohjalta laaditaan asiakkaan kanssa koulutussuunnitelma. Yhdessä mietitään, miten tarvittavat osaamisalueet parhaiten saadaan vaaditulle tasolle, tai miten erilaista organisaatiosta jo löytyvää osaamista pystytään jatkossa monipuolisemmin hyödyntämään esimerkiksi muiden työssä oppimisessa. Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen lisää työtyytyväisyyttä, työmotivaatiota ja yhteisiä voimavaratekijöitä.

Kaikki valmennusten sisällöt ja aikataulut räätälöidään organisaatiokohtaisesti.

Tuotamme palveluita asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina, tai yksittäisinä valmennuspäivinä tarpeen mukaan. Luotain tuottaa valmennuspalveluita koko Suomen alueella suurille ja pienille organisaatioille. Valmentajamme ovat henkilöstön- ja johdon kehittämisen ammattilaisia.

Lue lisää Luotaimen osaamiskartoitustyökalusta tästä

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.