fbpx

Osaamiskartoitukset

Luotaimen käyttämä osaamiskartoitus selvittää, vastaavatko henkilöstön tiedot, taidot ja asenteet organisaationne strategisia osaamistarpeita.

Mikäli asiakas haluaa, osaamiskartoitusta voidaan laajentaa motivaatiokartoituksella. Tällöin  henkilöt arvioivat osaamistensa tasojen lisäksi ko. osaamisten motivaatiotasot eli miten motivoituneita he ovat tekemään tai oppimaan heiltä edellytettäviä osaamisia.

Osaamiskartoitukset

-ensimmäinen vaihe

Osaamiskartoitus alkaa siten, että asiantuntija määrittelee ja sanallistaa asiakasorganisaation osaamistarpeet yhdessä asiakkaan kanssa.  Työssä voidaan hyödyntää tuhansien suomalaisten yritysten C&Q -osaamiskartoitusten aineistoja. Osaamisprofiilien pohjat muokataan ja täydennetään asiakkaan tarpeen mukaan ammattitaidolla. Käytössämme on osaamisluokitus, jossa on noin 30 000 osaamisaluetta eri aloilta.

Luotaimen osaamiskartoituksen yhteydessä tehtyjä osaamisprofiileja voidaan hyödyntää monin tavoin kartoituksen jälkeen muissakin yhteyksissä, mm. työnkuvien päivittämisessä ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Osaamistarpeissa määritellään myös työn tekemisessä edellytettävät työyhteisötaidot, prosessin yhteydessä saadaan selville ja puheeksi myös työyhteisöosaamista koskevia asioita.

Osaamiskartoitus

kertoo vastaavatko henkilöstön tiedot, taidot ja asenteet organisaation strategisia osaamistarpeita

  • Tunnistamme ja sanallistamme osaamistarpeenne
  • Itsearviointia voi täydentää kollega- ja esimiesarvioinnilla
  • Osaamisen kartoitus selvittää kehittämisen kohteet ja vielä hyödyntämättömän osaamispotentiaalin
  • Hyötynä yritysstrategia konkretisoituu koko henkilöstölle heiltä edellytettävien osaamisten kautta

Osaamiskartoitus antaa organisaation käyttöön

  • Informatiiviset osaamiskortit henkilöiden tiedoista, taidoista ja asenteista
  • Yhteenvedot ja kuiluanalyysit henkilö-, työrooli-, tiimi- ja organisaatiokohtaisesti
  • Kattavat osaamismatriisit tiimi-, osasto- ja organisaatiokohtaisesti

Osaamiskartoitus organisaation työkaluna

Luotaimen osaamiskartoitus toimii strategisena työvälineenä, henkilöstöltä edellytettävät osaamistarpeet priorisoidaan organisaation liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta. Organisaation johtoryhmä määrittelee mitkä kilpailutekijöitten taustalla olevat osaamiset pitää varmistaa, ja kartoituksessa selvitetään hallitseeko henkilöstöstä riittävän moni riittävällä tasolla organisaation kaikkein kriittisimmät osaamisalueet.

Osaamiskartoitusten henkilökohtaiset arviot

Luotaimen osaamiskartoituksen yhteydessä saadaan selville piilo osaaminen. Arvioidessaan osaamistaan työntekijät voivat lisätä osaamisprofiiliinsa myös muita osaamisalueitaan ja tuoda esiin osaamispotentiaalia, jota organisaatiossa voisi mahdollisesti hyödyntää. Työntekijät voivat kartoituksen yhteydessä kirjoittaa vapaata lisätietotekstiä liittyen arvioitaviin osaamisiin. Näin välittyy työntekijöiden toiveita esimerkiksi tulevaisuuden kiinnostuksen kohteista tai lisäkoulutustarpeista.

Osaamiskartoitusten raportointi

Osaamiskartoitus tuottaa henkilökohtaiset osaamiskortit, joissa on näkyvissä erikseen eri vastaaja ryhmien (itse, kollega, esimies, alaiset) antamat arviot osaamisen tasoista sekä näitten arviointien keskiarvot. Henkilökohtaisessa raportissa tulee esiin myös työntekijän osaamiskuilut ja -huiput. Arvot saadaan verratessa työntekijän tämän hetken osaamisen tasoja organisaation tavoitetasoihin. Osaamiskorttiin voidaan kartoituksen jälkeen merkitä henkilökohtaiset osaamisen tavoitetasot vaikka kehityskeskustelun yhteydessä.

Osaamiskartoituksen lopputulemana tuotamme erilaisia yhteenvetoja organisaation osaamistaseesta: raportissa esitetään esimerkiksi tiimien ja koko organisaation osaamisen vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Yhteenvetoraportteja voidaan hyödyntää mm. ryhmäkehityskeskustelujen runkona. Raporteista saadaan esiin, missä osaamisalueissa henkilöstöllä on keskimäärin suurimmat kuilut – suhteessa korkeimpiin merkitystasoihin.

Osaamismatriisi

Osaamiskartoituksen tuottamat tiedot tulostuu osaamismatriisiin, josta voi tarkistaa, onko organisaatiossa varmistettu strategisesti kriittisin osaaminen. Kuinka monella henkilöllä on kriittistä osaamista, ovatko tietyt tärkeät osaamiset vain yhdellä henkilöllä ja olisiko joidenkin henkilöiden osaamista ja asiantuntijuutta syytä jakaa laajemmin työyhteisössä? Organisaatiomuutostilanteissa matriisiin avulla henkilöstön uudelleenroolitukset perustuvat mitattuun tietoon ja henkilöiden osaamiset voidaan parhaalla tavalla hyödyntää.

Osaamiskartoituksista saadaan henkilö- ja organisaatiokohtaiset koulutussuunnitelmat. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat sitouttavat ja motivoivat henkilöstön kehittämään osaamistaan. Lisäksi osaamiskartoitus esimerkiksi luo pohjan yhteneväisille ja tasa-arvoisille kehityskeskusteluille ja mittaukseen perustuvaan palautteen antamiseen.

Osaamisen johtaminen tukee strategiaa

Organisaation arvokkaana pääomana ja henkisenä voimavarana nähtävä osaaminen, ja arvostava keskustelu ihmisten taidoista ja motivaatiosta antaa aineksia positiiviseen kulttuurimuutokseen osaamisen ja yhteistyön kehittämisen osalta. Keskeistä on aina myös vuoropuhelu, työntekijöiden kuunteleminen, sekä tuen ja valmennuksen tarpeen huomioiminen. Monella voi myös olla organisaatiolle enemmän annettavaa ja sisäisesti jaettavaa osaamista, josta organisaatiossa ei olisi tiedetty ennen osaamisen systemaattista kartoittamista ja järjestelmän hyödyntämistä. Osaaminen tulee läpinäkyvämmäksi. Tärkeätä on myös huomioida ja priorisoida se, mitä osaamista organisaatio tai ryhmä yhdessä kehittyäkseen ja arvojen, strategian ja eri työroolien tavoitteiden toteutumiseksi tarvitsee.

C&Q Systems Osaamiskartoitustyökalulla on kartoitetu yli 5000 organisaatiota

Malli henkilön osaamisen arviointisivusta (työntekijän näkymä)

Malli henkilökohtaisesta osaamiskortista, mukana motivaatioarvio

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.