fbpx

Työyhteisötaitoja

maalis 26, 2018 | Blogi

Työyhteisötaidot – kivijalka työhyvinvointiin

Jokaisen vastuu

Työnohjauksessa törmään usein kysymyksiin, joissa halutaan pohtia mm. Miten meidän työpaikalla sallitaan käyttäytyä? Mitä on aikuismainen käyttäytyminen työpaikalla? Miksi meidän yhteistyö toisen osaston kanssa ei suju? Miksi meillä on niin paljon ongelmia kommunikoinnissa esimiehen kanssa?

Työyhteisön toimivuutta on kuvattu alaistaidoilla, työntekijätaidoilla ja esimiestaidoilla. Nykyisin kuullaan puhuttavan työyhteisötaidoista, mikä kuvaakin työyhteisön toimivuutta kokonaisvaltaisemmin kuin aikaisemmat käsitteet. Työyhteisötaidot pitää käsitteenä sisällään niin työntekijöiden kuin esimiehen taidot. Esimies on itsekin osa organisaatiota ja onkin yhtä tärkeää tarkastella myös esimiehen esimiestyöntaitoja.

Toimiva yhteistyö ja tiimityö syntyy siten, että jokainen työyhteisön jäsen ymmärtää vastuun ja vallan työyhteisössä. Taitava työyhteisö mahdollistaa esimiehen ja yksilön onnistumisen. Ei ole onnistuneita alaisia ilman esimiestä, eikä onnistunutta esimiestä ilman alaisia. Kumpikin tarvitsee toisiaan.

”Täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä toimiminen edellyttää kykyjä ja taitoja vaikuttaa työssä rakentavalla tavalla. Työyhteisötaidot ilmenevät hyvinä tekoina ja käyttäytymisenä sekä myönteisenä asennoitumisena organisaation kannalta keskeisiä asioita, työyhteisön jäseniä, esimiestä ja työpaikkaa kohtaan. Tarvitaan taitoa kuunnella, taitoa tuoda asioita, tahdikkuutta kertoa eriäviä mielipiteitä sekä pyrkimystä tulla ymmärretyksi”- työturvallisuuskeskus.

Työyhteisössä tarvittavia taitoja ovat perustehtävän ymmärtäminen ja sen hahmottaminen osana suurempaa kokonaisuutta. Taitava työntekijä näkee itsensä osana suurempaa kokonaisuutta ja näkee näin työlleen arvon ja merkityksen.  Organisaation pelisäännöt ovat henkilöllä hallussa ja hän myös noudattaa niitä joka päiväisessä työssään. Taitava työntekijä myös kehittää itseään työajalla, mutta myös on myös halukas kehittämään itseään työajan ulkopuolella mm. lukemalla ammattikirjallisuutta.

Monenlaisia taitoja tarvitaan

Työntekijän taitoa on ammatillisuus ja empaattisuus. Hyvä työkäyttäytyminen ja vuorovaikutustaidot näkyvät joka päiväisessä työskentelyssä, mitkä korostuvat ongelma ja ristiriitatilanteissa. Taidokas työntekijä tuntee työpaikkansa keinot vaikuttamiseen ja käyttää myös niitä. Ongelmissa ja ristiriitatilanteissa on työntekijällä antaa ratkaisuihin vaihtoehtoja.

Esimiehen taitoihin kuuluu mm. onnistua rekrytoinnissa, mikä ei ole helppoa. Esimiehen tulee osata kertoa selkeästi työn tavoite ja perustehtävä. Työn prosesseista tulee olla selkeät toimintamallit. Esimiehen täytyy huolehtia siitä, että perehdytys on jokaiselle uudelle työntekijälle riittävä ja se on toimiva.

Taidokas esimies antaa mahdollisuuden kehittyä työssä ja antaa mahdollisuuden esim. jatko-opintoihin. Esimies antaa rakentavaa palautetta, mutta myös rakentaa mallin, jossa hän ottaa säännöllisesti alaisten palautetta vastaan. Esimiehen on tärkeä toimia oikeuden mukaisesti ja tasa-arvoisesti kaikkia organisaatiossa työskenteleviä kohtaan.

Arvostus kohdilleen

Tiimityössä ja yhteistyössä ihmisten kanssa on tärkeää, että lähtökohtaisesti arvostaa ja kunnioittaa toista ihmistä. On tärkeää kuunnella aktiivisesti ja olla oikeasti läsnä vuorovaikutus tilanteessa. Asennoitumalla elämään ja työelämään positiivisesti, voimme ”tartuttaa” työkavereihinkin positiivista nostetta. Hyviin työyhteisötaitoihin kuuluu, ettemme panttaa tietoa, vaan autamme tarvittaessa. Luotettava, avoin rehellinen käyttäytyminen on työyhteisötaitojen perusta. Taidokas työntekijä huolehtii myös omasta jaksamisestaan pitämällä huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan.

Työyhteisötaidoista merkittävimpiä ovat vuorovaikutustaidot ongelma- ja ristiriita tilanteissa. Miten esitämme asiat niin, ettemme loukkaa toista? Miten annan rakentavaa palautetta, niin, että toinen ei suutu? Näissä tilanteissa kannattaa muistaa rauhallisuus ja esittää asiat sitten, kun pahin tunnekuohu on mennyt ohitse. Toisin sanoen siirtää tunteet sivuun ja keskittyä enemmän asiaan. Näissä tilanteissa myös helpottaa tilanteen ennakointi ja suunnittelu. Kannattaa myös miettiä palautteen vastaanottajan persoona tyyppiä ja ns. sosiaalista tyyliä- miten vastaanottaja toivoisi, että hänelle asia kerrottaisiin – mikä on paras tyyli kertoa tälle ihmiselle tämä asia. Vuorovaikutusta ongelmatilanteissa helpottaa myös se, että ongelmien sijaan tarjotaankin jo valmiita ratkaisu vaihtoehtoja. Kannattaa muistaa aina se, että muita emme voi muuttaa, mutta omaa käytöstä voimme kehittää.

Työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin yhteys

Työyhteisötaidoilla, työhyvinvoinnilla ja tuottavuudella on tutkimusten mukaan yhteys. Hyvät työyhteisötaidot lisäävät organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä, koska taidot saavat kehittämisideat esille.  Työyhteisötaidot lisäävät myös taitoja vaikuttaa perustehtävän tekemiseen ja auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Työyhteisötaitojen on myös todettu tehostavan ajankäyttöä, parantavan työn laatua ja auttavan muutoksissa. On tutkimattakin selvää, että hyvät työyhteisötaidot helpottavat vuorovaikutusta ja johtamista. Uuden työntekijän on helpompi päästä tehtävässään alkuun työyhteisössä, jossa hyvät työyhteisötaidot ovat työpaikan vahvuus. Tällaisessa yhteisössä on todettu myös hiljaisen tiedon siirtyvän helpommin. Myös esimiehen valvonnan tarve vähenee.

Miten työyhteisötaitoja voi vahvistaa

Miten sitten voimme lisätä ja vahvistaa hyviä työyhteisötaitoja  työyhteisöissä? Työyhteisötaitojen yhteydessä ajatellaan asioiden olevan opittavia ”taitoja” enemmän kuin annettuja ominaisuuksina. Taitoja on siis mahdollista systemaattisesti vahvistaa ja kehittää osana organisaation, työyhteisöjen ja tiimien toiminnan kehittämistä. Työyhteisöjen tulisikin ottaa työyhteisötaidot osaksi johtamisen vuosikelloa. Työyhteisöjen olisi hyvä keskustella työyhteisötaidoista vuosittain ja sitoutua yhteisiin suunnitelmiin ja sopimuksiin. Yksi työyhteisötaitojen työkaluista on organisaation säännöt, jossa sovitaan käyttäytymismallit työpaikalla. Eikä työyhteisötaitojen toteutumista ja arviointia työyhteisössä pidä unohtaa!

Kirjoittaja: Raisa Nissinen, Johdon työnohjaaja MasterCSLE®, Työnohjaaja STOry, Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, EverythingDISC -valmentaja

Marja-Liisa Manka Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulusta. Työnilonjulistus 2017

”Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa 100-vuotiaaseen Suomeen. Julistuksella haluamme innostaa mahdollisimman monet rakentamaan hyvää yhteishenkeä. Meillä on moni asia hyvin, koska sijoitumme kansainvälisissä vertailuissa huipulle muun muassa osaamisessa ja innovatiivisuudessa. Menestys vaatii kuitenkin henkisestä lamasta nousemista ja inhimillisen pääoman täysimittaista käyttöön ottamista: uskoa tulevaisuuteen ja itseemme

  • Me onnistumme yhdessä!
  • Huolehtikaamme toisistamme!
  • Etsikäämme työstämme ja toisistamme hyviä puolia ja pankaamme kiitos kiertoon, selänkin takana.
  • Kerätkäämme työpaikalle ”kehuvarasto” pahojen päivien varalle ja juhlikaamme yhdessä onnistumisia, joskus työajan ulkopuolellakin.
  • Ilahduttakaamme myös ventovierasta, koska hyvät teot antavat voimia itsellekin.
  • Ei ole olemassa hankalia ihmisiä, vaan toimimatonta vuorovaikutusta ja ennakkoluuloja..
  • Tarvittaessa ottakaamme puheeksi ongelmatkin..
  • Puuttukaamme peliin myös silloin, jos huomaamme jotakin kohdeltavan huonosti.
  • Harrasta, hikoile ja hurvittelekin!
  • Pitäköön työnantajat kiinni tärkeimmästä pääomastaan, ihmisistä.

Toivotamme kaikille yhteisymmärrystä, valoa, iloa ja työn tekemisen rauhaa!

Työyhteisövalmennus

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto