fbpx

Ajatuksia esimiestyöstä

syys 16, 2019 | Blogi

Tukea esimiestyöhön tarvitsee jokainen

”Raskainta työssäni ovat ristiriidat ja niiden käsittely ja parasta on kehittäminen ja siinä onnistuminen. Voimaa saan hyvinvoivasta työyhteisöstä, jossa työ sujuu”

Tapaan työssäni paljon esimiehiä ja ilokseni saan käydä heidän kanssaan antoisia keskusteluhetkiä. Eniten iloa tuottaa kun huomaan heidän korkean sitoutumisen asteen omaan työhönsä ja halun avoimeen reflektointiin. Esimiestyössä tuntuu viehättävän samanaikaisesti tehtävän haastavuus ja mahdollisuus vaikuttaa laajemmin. Usein esimiestyöhön hakeudutaan tietoisesti, mutta ei aina.

Ihmisten johtaminen ja esimiestyö on paljolti ohjaamista, osallistamista ja tunteiden huomiointia. Esimiestyössä näkökulma on varsin laaja-alainen ja siihen sisältyy monenlaisia rooleja. Henkilöstön kannalta katsottuna huomio kiinnittyy esimiehen vuorovaikutukseen, esimerkkiin ja tapaan käyttäytyä. Ylemmän johdon tehtäväksi jää esimiestyön tukeminen, toiminnan ohjaaminen ja tuloksellisuuden arviointi. Esimiesten tehtävä on pitää alaistensa puolta ja toisaalta edustaa samanaikaisesti työnantajaa. Esimiehen rooliin liittyy monenlaisia odotuksia.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että vuorovaikutussuhteet ovat työntekijälle tärkeitä. Esimiehiltä toivotaan hyviä ihmissuhdetaitoja ja sujuvaa kommunikointia. Esimiehiltä odotetaan vastuun kantamista, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaista käyttäytymistä. Esimiehen palautetta työstä toivotaan ja odotetaan usein hartaastikin. Hyvin annettu ja oikein vastaanotettu palaute toimii hyvin työn kehityksen työkaluna ja se tuntuu työntekijästä hyvältä.

Myös muutosjohtaminen on osa esimiestyötä ja se vaatii esimiehiltä erilaisia taitoja. Muutosten läpivienti ei ole aina helppo tehtävä. Vaikka epäonnistuneisiin muutosprosesseihin on löydetty monia syitä, onnistumiseen vaikuttaa tutkijoiden mukaan erityisesti muutosjohtajuudessa onnistuminen. Vaasan yliopiston johtamisen alalla väitellyt Marianne Laurila toteaa ettei onnistumiseen ole olemassa yhtä reseptiä mutta varmaa on, että johtaminen on organisaatiomuutoksen toteuttamisen kannalta kriittisen tärkeää. Laurila on väitöskirjassaan ” Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan” on tutkinut esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta.

”Hyvä muutosjohtajuus on aina ”joukkuesoutua”, joka edellyttää johdon, esimiesten ja muun henkilöstön saumatonta yhteistyötä. Aikaisempien tutkimusten perusteella esimiehillä näyttäisi olevan keskeinen rooli onnistuneiden organisaatiomuutosten toteuttamisessa, minkä vuoksi päädyin tarkastelemaan tutkimuksessani muutosjohtajuutta nimenomaan esimiestoiminnan ja ihmisten johtamisen näkökulmasta” Laurila kertoo.

Laurila nimeää tutkimuksen lopputuloksena mm. neljä erilaista käsitystä johtajuudesta. Hän nimeää ne ohjaavaksi, osallistavaksi, innostavaksi ja emansipoivaksi muutosjohtajuudeksi. Hänen mukaansa muutosjohtamisessa esimies on jatkuvasti erilaisten odotusten välissä. Hän havainnollistaa tutkimuksen keskeisiä tuloksia metaforisen ”kompassimallin” avulla. ”Kompassimalli” luo kuvaa mikä on tärkeää muutostilanteessa ihmisten johtamisessa sekä esimiesten että henkilöstön mielestä. Tutkimus ei anna suoranaisesti työvälineitä muutoksen läpivientiin, mutta kompassimalli toimii apuvälineenä esimiesten muutosjohtajuuden kehittämisessä Laurila kertoo.

Esimiestyö on oma tehtävänsä, johon tarvitaan monenlaisia taitoja ja tietoa mm. ihmisten käyttäytymisestä, motivaatiotekijöistä sekä mm. työlainsäädännöstä. Yksi hyvä tapa saada tukea omaan esimiestyöhön on lähteä mukaan Luotaimen esimiesvalmennukseen, jossa yhdistyy sekä oman johtamistyylin reflektointi, haastaviin työyhteisötilanteisiin valmistautuminen sekä valmentavan esimiestyön menetelmien, muutosjohtamisen ja oleellisimman työlainsäädännön osaamisen kartuttaminen. Esimieskoulutusten antiin liittyy myös verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen muiden esimiesten kanssa. Osaavasta esimiestyöstä hyötyy koko työyhteisö. Haluatko lukea lisää Marianne Laurilan väitöskirjasta ” Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan” Esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta. Acta Wasa ensia 386.2017

Kirjoittaja Katrina Kuusela on toiminut itse pitkään johtajana ja esimiehenä sekä julkisen että yksityisen liiketoiminnan erilaisissa yksiköissä, myös toimitusjohtajana. Luotaimessa Katrina toimii työyhteisöjen-, johdon- ja esimiesten valmentajana, työnohjaajana ja kouluttajana. Katrina on myös kokenut työyhteisösovittelija. 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto