fbpx

Parisovittelu

Sovittelumenettely on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Prosessissa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat.

Sovittelun keskeinen tarkoitus on puhua käsittelemättä jääneistä asioista ja lisätä yhteistä ymmärrystä työyhteisössä ja löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista.

Parisovittelussa on kaksi ohjaajaa, jotka auttavat asiakasta löytämään ratkaisun olemassa olevaan probleemaan. Parisovittelussa isossa ryhmässä ratkaisuun päästään nopeammin, kun kaksi sovittelijaa haastattelee osallistujat. Olemme huomanneet sovitteluissa, että nopea eteneminen yksilöhaastattelujen vaiheessa tukee osallistujia sitoutumaan prosessiin. Se tukee ihmisten tarvetta edetä asioissa.

Kaksi sovittelijaa tuo prosessiin laajemman näkökulman. Monimutkaisten konfliktien ratkaisussa laajempi näkemys edistää asian käsittelyä ja varmistaa tasapuolisuuden ja puolueettomuuden toteutumista. Koko prosessi voidaan viedä aikataulullisesti nopeammin sopimusvaiheeseen.

Parisovittelu perustuu sovittelijoiden hyvään yhteistyöhön ja yhteiseen näkemykseen prosessin toteutuksesta.

Parisovittelu ja sen kulku

1. ALOITUS: Sovittelija tutkii toimeksiantajan kanssa, miten sovitteluprosessista voisi olla hyötyä kyseisessä konfliktitilanteessa. Sovitaan prosessin aloittamisesta sekä kartoitetaan, keitä kaikkia tilanne koskee ja keiden tulisi olla mukana sovittelussa.

2. INFO: Informoidaan sovitteluun osallistuvia henkilöitä sovitteluprosessin vaiheista ja sovittelun tarkoituksesta.

3. HAASTATTELUT:  Jokaiselle konfliktin osapuolelle tehdään henkilökohtainen luottamuksellinen haastattelu.

Haastattelun tarkoitus on valmistaa osallistujia yhteiseen tapaamiseen ja rakentaa luottamusta sovittelijan ja asianosaisen välille.

4. SOVITTELU: Sovittelun yhteistapaamisessa on kaksi osaa. Ensin jokaiselle annetaan mahdollisuus kertoa oma ainutkertainen näkökulmansa ja kokemuksensa siitä, miten konfliktitilanne on muodostunut ja mikä siinä on oleellista.

Sovittelija ohjaa prosessin etenemistä. Kun jokainen osapuoli on saanut kertoa näkemyksensä, keskustelua ohjataan sopimuksen suuntaan. Sopimusta muokataan, kunnes jokainen osapuoli kokee voivansa allekirjoittaa sen. Sopimukseen kirjataan myös seurantatapaamisen ajankohta.

5. TIEDOTTAMINEN: Sopimuksen synnystä kerrotaan toimeksiantajalle sekä kaikille muille, joille asian tiedottamista pidetään tärkeänä.

6. SEURANTA JA LOPETUS: Seurantatapaaminen pidetään noin 2 – 3 kk kuluttua sovittelun jälkeen. Seurantatapaamisessa keskustellaan siitä, miten sopimuksen noudattaminen on sujunut.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.